SVJ a evidence skutečných majitelů od 1. 6. 2021

autor: Mgr. Ondřej Friml
1k zobrazení

V právním prostoru je posledních několik měsíců hojně diskutováno téma evidence skutečných majitelů. Pro čtenáře tématem nepolíbené uvádím, že se jedná o informační systém veřejné správy, který slouží k evidování zákonem stanovených údajů o tzv. skutečných majitelích právnických osob se sídlem v České republice. Jeho smyslem je rozkrývat skutečnou vlastnickou strukturu právnických osob a tím zabraňovat protiprávním jednáním činěným mnohdy majitelem v anonymitě. Není totiž žádnou výjimkou, kdy je společnost vlastněna přes řetězec jiných společností (často se sídly v jiných zemích) a bez detektivní činnosti je takřka nemožné dopátrat se toho, kdo „skutečně tahá za nitky“.

Evidence byla v ČR spuštěna již dne 1. 1. 2017 a od tohoto dne měly právnické osoby možnost své majitele do evidence zapisovat. Povinnost byla uložena pouze dodavatelům při zadávání veřejných zakázek, kteří před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku museli mít v evidenci svého skutečného majitele uvedeného. Zároveň ale zákonodárce dopředu avizoval, že zápis bude v budoucnu motivován přímými i nepřímými sankcemi vůči všem a do 31. 12. 2018 umožňoval osobám zápis bez soudního poplatku. Přestože začátkem roku 2019 již právnickým osobám byla uložena povinnost skutečné majitele zapisovat, nebyla zákonem stále stanovena žádná sankce za nedodržení (jednalo se o tzv. měkkou povinnost).

Od 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“), který nezapsání skutečného majitele evidující osobou postihuje velmi tvrdě. Jen v bodech uvádíme stručný přehled sankcí:

  • Práva a povinnosti z právního jednání zastírajícího skutečného majitele jsou nevymahatelná. Příkladem je situace, kdy se zmocněnec prezentuje jako skutečný majitel, aby toho skutečného zatajil. V takovém případě zmocněnec soudně nevymůže po skutečném majiteli např. neuhrazenou odměnu za jeho služby a naopak ani skutečný majitel nevymůže po zmocněnci případnou způsobenou škodu (§ 52 ZESM).
  • Podíl na zisku z evidované osoby nesmí být vyplacen skutečnému majiteli ani jiné právnické osobě, ve které je rovněž skutečným majitelem (§ 53 ZESM).
  • Nezapsanému skutečnému majiteli jsou pozastavena hlasovací práva, dokud nebude zjednána náprava (§ 54 ZESM).
  • Pokud je evidující společnost vyzvána rejstříkovým soudem k zapsání (nových) údajů, může správní orgán uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč (§ 55 ZESM).

V současné době se nám množí dotazy od výborů SVJ, zda se tato povinnost zápisu vztahuje také na společenství vlastníků jednotek. Máme pro ně dobrou zprávu – nevztahuje.

V § 7 písm. n) ZESM je výslovně uvedeno (nevyvratitelná právní domněnka), že skutečného majitele společenství vlastníků jednotek nemají. Jistě spadl po přečtení výše uvedeného seznamu sankcí mnohým členům výboru kámen ze srdce. Skutečně se jich zápis do evidence netýká.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články