SVJ a vymáhání záloh po neplatících členech (mimosoudní vymáhání) – 1. díl

autor: Mgr. Ondřej Friml
889 zobrazení

V současné době, kdy se meziroční inflace vyšplhala přes 11 %, se budou bohužel společenství vlastníků jednotek stále častěji potýkat s neuhrazenými zálohami svých členů. Raketový nárůst cen energií naopak zvyšuje potřebu, aby mělo SVJ peněžní prostředky k dispozici na svém účtu, jinak může být ohrožena jeho solventnost. Tato situace je následně často řešena tak, že část členů platí (alespoň po nějaké období) za neplatící jednotlivce. Co ale dělat, pokud prodlévající člen neuhradí ani po slíbeném posečkání? Odpověď naleznete v článku níže.

Společenství by mělo mít v úhradě záloh pořádek. Pověřený člen výboru nebo jiná třetí osoba (účetní/správcovská společnost) by proto měli okamžitě zjistit, že některý z členů neuhradil zálohu včas. V naprosté většině případů se jedná pouze o opomenutí, a proto jednoduchá upomínka zpravidla vše vyřeší. Od chvíle, kdy vznikne členovi dluh, je vhodné začít pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík. Mohlo by se teoreticky stát, že člen v mezidobí skončí v úpadku a pohledávku by bylo zapotřebí přihlašovat do insolvenčního řízení.1 Existuje celá řada programů (tzn. hlídače), které majetkovou situaci okolo dlužníka monitorují za Vás.

Pokud se nejedná o opomenutí, je dobrým pravidlem, aby se výbor s neplatícím členem nejprve dohodl. Výpadek příjmů může potkat každého z nás, důležité však je celou věc komunikovat. Je vhodné písemně prostřednictvím kompetentního člena výboru ujednat přesně dané podmínky splacení, tj. do jakého data člen předepsané zálohy „dožene“ (např. formou splátkového kalendáře) a jaké následky pro něj bude mít skutečnost, že do požadovaného termínu nesplní. Do této jednoduché dohody doporučujeme vždy doplnit ujednání o ztrátě výhody splátek. Není nic horšího než vymáhat splátky jednotlivě, nebo dokonce čekat až na termín poslední z nich. Všem totiž může být již při první nebo druhé neuhrazené splátce jasné, že vymožení dluhu nebude mít hladký průběh a bude zapotřebí vymáhání zintenzivnit. V dohodě rovněž zvažte případné uznání dluhu. Pokud dlužník jednoznačně písemně uvede, že dluží konkrétní částku (vč. způsobu výpočtu) na základě odsouhlaseného rozpisu záloh SVJ na služby a příspěvek do fondu oprav, přenese se důkazní břemeno (rozporování výše nedoplatku) v soudním řízení na dlužníka a zároveň dojde k prodloužení promlčecí lhůty na 10 let.

Pokud selže výše uvedená dohoda, může být poslední dobrou vůlí písemná výzva k úhradě přesně vyčísleného nedoplatku na zálohách s uvedením nejzazšího data úhrady. Selže-li i tento postup, nelze než přistoupit do fáze nedobrovolného vymáhání.

V této fázi je na každém výboru, aby posoudil svou odbornou způsobilost a zvážil, zda využije služeb zkušeného advokáta. Soudní řízení je specifickým formálním procesem, a proto je vhodnější předat případ do rukou specialisty.

Jako poslední mimosoudní řešení přichází předžalobní výzva zaslaná na adresu dlužníka. Z ní musí být zřejmé, vůči komu a čeho konkrétně se společenství domáhá (zaplacení záloh/nedoplatku vyúčtování) a na základě jakého právního důvodu plnění požaduje.  Aby soud v případě úspěchu společenství přiznal rovněž náhradu nákladů řízení, musí být stanovena lhůta ke splnění nejméně 7 dnů.2 Dlužník musí být ve výzvě upozorněn, že pokud neuhradí do stanoveného data, podá společenství žalobu k příslušnému soudu.

V dnešním díle jsme si popsali mimosoudní část vymáhání. V našem pokračování se blíže podíváme na fázi vymáhání před soudem.


1 Jednalo by se o pohledávku za majetkovou podstatu dle § 168 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. Dále např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, č. j. 29 ICdo 97/2016-105, ze dne 31. 10. 2018.

2 § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články