Možnosti kontroly výboru a předsedy SVJ

autor: Mgr. Adam Trojan
2k zobrazení

Společenství vlastníků jednotek (dále také jen „SVJ“) tradičně svěřuje svou správu do rukou (i) výboru společenství vlastníků jednotek (tzv. kolektivní statutární orgán), (ii) případně předsedovi SVJ (tzv. individuální statutární orgán). Zda a do jaké míry mohou jednotliví členové SVJ během mandátu statutárních orgánů kontrolovat jejich činnost je tématem tohoto článku.

Vlastníci jednotek mají dle občanského zákoníku1 v rámci SVJ právo:

  • požadovat od výboru SVJ nebo od předsedy SVJ informace o záležitostech správy;
  • nahlížet do smluv uzavřených výborem či předsedou SVJ ve věcech správy SVJ; a
  • nahlížet do účetních knih a dokladů SVJ.

Právo na informace o záležitostech správy mohou členové SVJ (vlastníci jednotek) uplatňovat jak na shromáždění SVJ, tak mimo něj. Informace mohou být obecně poskytnuty písemně nebo ústně, ledaže přesná forma poskytnutí informací bude určena ve stanovách SVJ.

Novelou2 občanského zákoníku z roku 2020 bylo zakotveno také právo vlastníků příslušných jednotek činit z výše uvedených dokumentů výpisy, opisy či kopie, a to na vlastní náklady jednotlivých vlastníků. Dlužno podotknout, že pokud není u příslušného SVJ ve stanovách určeno jinak (šířeji) mají vlastníci jednotek právo nahlížet a dělat kopie pouze z výše uvedených dokladů, tedy ze smluv ve věcech správy SVJ a z účetních knih a dokladů.

Pokud se týká rozsahu práva nahlížení do příslušných dokumentů, tak lze podotknout, že toto právo nezahrnuje možnost požadovat všechny výše uvedené smlouvy a/nebo účetní doklady, ale pouze takové smlouvy a/nebo doklady, aby si členové SVJ mohli udělat přehled o „podstatnějších“ rozhodnutích SVJ. Členové SVJ tak nebudou mít nárok nahlédnout a pořizovat kopie ze smluv či účetních dokladů, které jsou pro hospodaření SVJ zcela nepodstatné (bagatelní).

Jednotlivá SVJ mohou dále ve stanovách určit kontrolní orgán, který bude hospodaření SVJ kontrolovat (typicky jde o kontrolní komisi). Rozsah působnosti takového orgánu, jeho název a další podrobnosti o jeho působení je nutné zakotvit do stanov společenství vlastníků jednotek.

Na základě výše uvedených informací lze shrnout, že členové SVJ mají rozhodně práva na informace o podstatných rozhodnutích výkonných orgánů SVJ (předsedy či výboru) a nárok na seznámení se s listinami důležitými pro správu SVJ.  Ani tato práva však nejsou neomezená a lze rozhodně doporučit do stanov uvést jejich rozsah, jakož i konkrétní postupy pro poskytování informací a pro nahlížení do příslušných dokumentů SVJ.


1 Srov. ustanovení § 1179 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu ve znění pozdějších předpisů
2 Srov. zákon č. 163/2020 Sb.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články