Domovní řád aneb pravidla chování v bytovém domě

autor: Mgr. Adam Trojan
1k zobrazení

Domovní řád je právní dokument svého druhu, přičemž právní řád nikde nestanovuje povinnost společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), aby domovní řád zpracovalo a přijalo. Obecně lze však stanovení, alespoň obecných, pravidel chování v bytovém domě považovat za žádoucí.  V tomto článku se zaměříme na poměr domovního řádu ke stanovám SVJ, dále pak na závaznost domovního řádu a na práva a povinnosti, která mohou být v domovním řádu závazně upravena.

Domovní řád obvykle stanoví pravidla pro užívání bytového domu, kterými jsou například práva a povinnosti spojená s požární ochranou, bezpečností v domě, chováním vlastníků ve společných prostorách SVJ, dodržování nočního klidu, chování a venčení zvířat, povinnosti ochrany společného majetku a podobná pravidla chování v bytovém domě.

Předně je třeba zdůraznit, že domovní řád má obecně doplňkovou povahu ke stanovám. Zásadnější práva a povinnosti vlastníků jednotek či nájemníků by tedy měly být nadále upraveny v rámci stanov, domovní řád (pokud je vydán) pak tyto práva a povinnosti rozvádí do podrobností. Domovní řád tak musí být v souladu se stanovami SVJ, jakož i se zákony ČR, veřejným pořádkem a dobrými mravy.

Domovní řád tedy nesmí obsahovat zjevně zkracující a nesmyslná pravidla (obecně např. úplný zákaz vycházení z bytových jednotek v určitý čas, či úplný zákaz chování domácích zvířat). Zajímavou právní otázkou jsou pak pokuty při potenciálním porušení domovního řádu. Obecně převládá názor, že určitá (závažnější) porušení domovního řádu lze sankcionovat pokutou, avšak výše pokuty jakož i její splatnost a související ujednání musí být uvedeny ve stanovách příslušného SVJ.

Autor těchto řádků, shodně s názory většinové odborné literatury, má za to, že k přijetí domovního řádu je potřeba souhlasu prosté většiny přítomných členů na shromáždění SVJ, není-li ve stanovách určeno jinak. Dle § 1176 občanského zákoníku pak platí, že: „Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.“

Z výše uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že je potřeba, aby vlastníci jednotek, stejně jako nájemníci jednotek či návštěvníci bytového domu (i pro ně je domovní řád závazný) byli s domovním řádem seznámeny. V tomto ohledu lze jednoznačně doporučit, aby byl schválený domovní řád v domě viditelně vyvěšen (například na nástěnce), tak aby se s ním mohl být seznámen kdokoliv, kdo navštíví bytový dům.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články