Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členem výboru

autor: Mgr. Ondřej Friml
752 zobrazení

V jednom z našich dřívějších článků jsme se podrobně věnovali tomu, jaké povinnosti vyplývají z funkce člena výboru. Dovolím si proto pouze krátce shrnout, že funkce ve výboru je dobrovolná a všichni členové jsou povinni postupovat v souladu s péčí řádného hospodáře. Jinými slovy k záležitostem společenství přistupuje člen odpovědně, svědomitě a obdobně jako by šlo o záležitosti jeho vlastní. Zároveň výbor odpovídá společně a nerozdílně, to znamená, že jeden člen může nést odpovědnost i za pochybení svého kolegy. Případným následkům do osobního sféry člena lze i při porušení této péče předejít, a to dobře sjednaným pojištěním.

Daným typem pojištěním je kryta újma způsobená neřádným výkonem funkce člena výboru. Rozhodnete-li se pojištění uzavřít, snižujete tím riziko případných negativních dopadů pro případ, že jste jako člen zanedbal svou povinnost. Pokud jste ochotni působit ve výboru, ale obáváte se případných následků s funkcí spojených, pojištění zvažte. Před uzavřením si pečlivě čtěte pojistné podmínky (zejména část týkající se pojistných výluk) a zkontrolujte pojistný limit. V dřívějším článku jsme jako příklad neřádné péče uváděli nedostatečně sjednaný limit na pojištění domu. Právě tento příklad je ale u některých pojišťoven výslovně ve výlukách, tudíž by situace nebyla pojištěním kryta. Navíc pokud by někdo spoléhal, že případné „prohřešky“ ve výboru bude krýt jeho pojištění odpovědnosti z běžného občanského života („pojistka na blbost“), musíme ho zklamat – nekryje.

Není od věci v rámci shromáždění prodiskutovat, kdo bude pojistné hradit. Bude-li pojistníkem přímo SVJ, bude mít pojištění zpravidla tu výhodu, že bude krýt škodu všech současných, ale i budoucích členů. Placení pojistného společenstvím za člena výboru může být určitým benefitem kompenzujícím značnou odpovědnost a s tím spojené riziko (jde o správu společných věcí zpravidla za desítky milionů korun). Zároveň je ale pojištění i v zájmu společenství. Způsobenou škodu je totiž povinno poškozenému nahradit primárně společenství a daný člen za náhradu ručí v tom rozsahu, v jakém ji nemohl poškozený vymoct po společenství (§ 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Bude-li pojišťovna plnit z titulu uzavřeného odpovědnostního pojištění, předejde společenství (zpravidla složitému) vymáhání regresního nároku po škodném členovi.

Pozor na zaměňování pojištění SVJ a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členem výboru. Prvním je kryt majetek společenství, druhým je kryta odpovědnost neřádnou péčí člena. Často však nabízí pojišťovna obě tyto pojištění v rámci jednoho balíčku.

A praktická rada na závěr. Vždy je lepší škodní události předcházet, proto svou funkci ve výboru vykonávejte řádně – jak na to, se dočtete zde. Svědomitý výkon funkce je totiž nejlepším způsobem, jak se nepříjemným následkům zcela vyhnout.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články