Budu člen výboru – co vědět a jak se připravit

autor: Mgr. Ondřej Friml
793 zobrazení

Přemýšlíte o tom, že byste se stali součástí výboru a nejste si úplně jistí, co pro Vás funkce po právní stránce bude obnášet? Pak je tento článek určen přesně pro Vás. Účelem níže uvedeného textu je seznámit zájemce o členství ve výboru se základní právní problematikou, tj. odpovědností za způsobenou škodu. Pokud nemáte zatím představu ani o tom, v čem vlastně funkce ve výboru spočívá, vydržte na náš připravovaný článek.

Funkce člena výboru je jistě záslužná činnost, nicméně každý člen musí mít na paměti, že jde o činnost dobrovolnou a před jejím přijmutím musí zvážit, zda na funkci stačí a zda ji může věnovat potřebný čas. Dle § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“), „kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“ Zároveň je v odst. 3 uvedeno, že ,,nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“

Převedeno do řeči neprávníka – každý člen výboru musí vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat funkci pečlivě, s potřebnými znalostmi a s prosazováním nejlepšího zájmu SVJ na prvním místě (upřednostnit i před svým vlastním zájmem!). Pokud tak činit nebude a způsobí škodu, ručí za ni do její výše celým svým majetkem a zároveň společně a nerozdílně (solidárně) s ostatními členy výboru.

Zde ještě krátká poznámka k solidární odpovědnosti. Není nic neobvyklého, že si členové výboru mezi sebe jednotlivé dílčí úkoly rozdělí – první dohlíží na účetnictví, druhý spravuje smlouvy s dodavateli služeb atd. To ale neznamená, že by první nemohl odpovídat za škodu způsobenou neřádnou správou smluv s dodavateli a naopak. Výbor je kolektivním orgánem a členové se tak navzájem musí kontrolovat a informovat.1

Dále platí základní zásada – nerozumíte-li dané problematice, využijte služeb odborníka. Není nic horšího než rozhodovat o něčem bez patřičných znalostí. Pokud si nejste jisti, neváhejte se obrátit na advokáta, účetního či pojistného poradce. Tímto obezřetným přístupem zpravidla vyvrátíte, že jste na naléhavou záležitost SVJ opomněli. Příkladem může být situace, kdy SVJ pronajímá malou část společných prostor řemeslníkovi (nečlen SVJ), ten neuhradí poslední nájem ve výši pár tisíc korun a z pronajatého prostoru se v den skončení nájemního vztahu odstěhuje. Po lustraci a krátké poradě s advokátem můžete nakonec dospět k závěru, že dlužné nájemné je lepší soudně nevymáhat (např. s ohledem na velké množství exekucí, neexistenci postihnutelného majetku atd.), protože by náklady výrazně převyšovaly velmi nepravděpodobný zisk a případ skončíte pouze zasláním výzvy k úhradě. Toto může být ukázka řádného rozhodnutí, za které nehrozí postih člena výboru.2

Níže uvádíme několik situací, ze kterých může v praxi reálně vyplynout při nedostatku péče řádného hospodáře odpovědnost člena za způsobenou škodu:

  • Nízký pojistný limit na společné části domu
  • Nedůrazné vymáhání záloh a nedoplatků (bližší informace o vymáhání budou tématem dalšího článku)
  • Nepřiměřeně vysoká cena za služby (poptejte službu u více dodavatelů)
  • Neplnění informační povinnosti vůči členům SVJ

A malá rada na závěr – k funkci člena výboru přistupujte vždy zodpovědně a neberte ji na lehkou váhu (přeci jen se podílíte na managementu majetku v řádech několika desítek milionů). Rozhodně funkci nepřijímejte jen proto, že se nikomu jinému nechtělo a výbor by nebyl jinak usnášeníschopný. Vhodnějším řešením je snížit požadovaný počet členů ve stanovách nebo do funkce najmenovat předsedu profesionála.

Pokud se na výbor cítíte a také hledáte způsob, jak fungování celého SVJ zefektivnit, jistě napomůže naše SVJ Aplikace.


1 § 156 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

2 analogicky § 51 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Zdroj obrázku: Freepik

Související články