Rezignace člena výboru

autor: Mgr. Ondřej Friml
3k zobrazení

Pro bezvadné fungování společenství vlastníků je vždy nezbytný zájem členů. Pokud se jednotliví
členové o jeho fungování nezajímají, těžko mohou očekávat idylickou správu celého domu. Stává se
proto čím dál častěji, že se shromáždění usnese na přenechání výboru (nebo jeho části) externímu
profesionálnímu správci nebo správcovské firmě. O tom, jak a zda vůbec předat statutární orgán třetí
osobě, budeme pojednávat v budoucnu. V tomto článku Vás seznámíme s tím, jak má zvolený člen
výboru SVJ postupovat, pokud se rozhodne ve výboru skončit.

Členství ve výboru je dobrovolné a nikdo v něm nemůže být nucen setrvat. Přesto má případná
rezignace člena svá pravidla, která musí být dodržena.

V prvé řadě – jak už bývá dobrým zvykem – se podívejte do aktuálního znění stanov. Pokud není
ujednáno ve stanovách jinak, dle § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že funkce
ve výboru zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne dojití prohlášení (rezignace) zaslaného
společenství vlastníků
. V prohlášení postačí výslovně uvést, že s odkazem na příslušné ustanovení
stanov nebo § 160 obč. z. odstupujete z funkce člena výboru společenství vlastníků (specifikujte),
k tomu přidejte Vaše identifikační údaje, datum a (neověřený) podpis
. Hodí se také v prohlášení
požádat SVJ o výmaz z funkce z obchodního rejstříku – často se na tuto povinnost zapomíná.

Abyste se vyhnuli sporům o to, zda Vaše prohlášení bylo doručeno, zasílejte Vaši rezignaci ideálně
doporučeně na dodejku. Pokud máte zřízenou datovou schránku Vy i společenství, využijte datovou
zprávu.

Dále mějte na paměti, že v průběhu dvouměsíční doby povinnost vykonávat funkci člena výboru
nadále trvá
. Účastníte se dále zasedání výboru, plníte Vaše úkoly a ideálně se i snažíte najít za sebe
vhodnou náhradu (lze podřadit pod princip loajality1 ).

Výbor společenství musí být dle zákona zřízen a obsazen. Pokud máte dlouhodobě problémy
s obsazováním výboru, doporučujeme ve stanovách počet jejich členů snížit. Pokud ani to nestačí,
může shromáždění změnou stanov rozhodnout, že statutárním orgánem bude pouze předseda
společenství vlastníků.2 A samozřejmě stále zůstává možnost usnést se na obsazení výboru
profesionální správcovskou firmou.

Pokud se SVJ do 15 dnů nepostará o změnu zápisu (výmaz člena výboru) v obchodním rejstříku,
můžete se jako dotčená osoba domáhat u rejstříkového soudu výmazu Vy sami.3 Doporučujeme však
před podáním návrhu na zápis výbor o Vašem úmyslu upozornit. Informace o tom, že po nich budete
následně soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč nárokovat, může výbor ke zjednání nápravy popohnat.


1 § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
2 § 1205 odst. 1 tamtéž
3 § 11 odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zdroj obrázku: Freepik

Související články