Přidání, odebrání a výměna otopného tělesa v bytě nebo nebytovém prostoru domu

autor: Karel Dvořák
976 zobrazení

Před výměnou otopného tělesa je v první řadě nutný souhlas vlastníka domu (společenství vlastníků jednotek) se zásahem do systému ústředního topení, který je dle nové legislativy společným vlastnictvím. Podle požadavku společenství je nutné doložit rozsah a další informace o zásahu do systému ústředního topení a předat podklady pro aktualizaci dokumentace domu.

Důležité je zároveň sdělit bezprostředně dotčeným vlastníkům bytů, tedy všem, kteří jsou na konkrétní stoupačku napojeni a která se bude z důvodu výměny tělesa vypouštět, termín zásahu a případné odstávky vytápění. Zároveň se doporučuje informovat dané vlastníky o nutnosti ponechat po dobu zásahu naplno otevřené termoregulační hlavice radiátoru kvůli bezproblémovému zpětnému napuštění systému vodou a současnému vytlačení vzduchu.

Současně s výměnou tělesa je nutné zajistit přístup k uzávěrům vypouštěných stoupaček a do bytu v posledním patře, kde se ve většině případů nachází odvzdušnění systému.

Samotnou výměnu otopného tělesa svěřte nejlépe odborné topenářské firmě, která musí zajistit uvedení otopného systému do původního stavu. Jedná se zejména o zpětné napuštění systému z vodovodního řádu, nikoliv ze systému ústředního topení, řádné odvzdušnění a zprovoznění odstavené části a případně celého systému ústředního topení do původního stavu. Za opětovné zprovoznění vytápění a za odstranění případně vzniklých závad (například zavzdušnění systému ústředního topení) nese zodpovědnost vždy vlastník bytové nebo nebytové jednotky, který zásah provádí a nikoliv společenství vlastníků jako takové.

Nová otopná tělesa musí vždy splňovat podmínku dodržení projektových hodnot tepelné stability objektu a nenarušení hydraulického vyvážení systému ústředního topení. Otopná tělesa by měla být shodného nebo minimálně obdobného výkonu jako původní tělesa a v případě nutnosti výměny termoregulační hlavice musí být nová hlavice bezpodmínečně nastavenax na stejný průtok jako původní.

V případě, že jsou otopná tělesa osazena indikátory, rozdělovači topných nákladů, je vlastník bytového nebo nebytového prostoru povinen zajistit demontáž a montáž těchto indikátorů odbornou firmou (rozúčtovatelem nákladů), nikoliv topenáři. Sejmutí indikátorů neoprávněnou osobou je považováno za neoprávněnou manipulaci s nimi a při vyúčtování je postihováno sankcí dle platné legislativy.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články