Osobní věci na společné chodbě vs. požární ochrana

autor: Mgr. Ondřej Friml
1k zobrazení

Je bohužel neblahým trendem, že si mnozí naši sousedé ze společné chodby dělají privátní „předsálí“ svého bytu a často jsou tak ostatní obyvatelé domu nuceni obcházet všelijaké skříně, stoličky, křesílka atd. Blokovaná chodba většinou jen ostatním znepříjemňuje stěhování, ale mohou nastat situace, kdy kvůli dřevěné skříňce nebo polstrovanému křeslu dojde ke škodám na majetku, zdraví a v krajním případě může jít dokonce o život. Uvedený nábytek často nejen blokuje jedinou únikovou cestu, ale může kvůli němu také dojít k přenosu požáru do dalších částí domu.

V dnešním článku se podíváme na to, zda je z hlediska požární ochrany právně v pořádku umístit na společnou chodbu osobní věci a kdo za případné dodržování průchodnosti chodby odpovídá.

Poměrně stařičký zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ukládá v ustanovení § 2 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 1 písm. b) společenstvím vlastníků jednotek „povinnost udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.“ Je tedy v prvé řadě na SVJ, aby dodržování po svých členech vyžadovalo. Povinnost je ale formulována velmi obecně a některým čtenářům by z ustanovení mohlo vyplývat, že pokud na společné chodbě, která je až na ojedinělé výjimky jedinou únikovou cestou, umístí nábytek takovým způsobem, že nábytek nikomu nepřekáží, je z jejich strany vše v pořádku. Tak tomu ale není a pro bližší vysvětlení musíme do podzákonných právních předpisů. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v ustanovení § 11 odst. 3 písm. c) uvádí, že „únikové cesty (tj. společná chodba) nesmí být využívána způsobem zvyšujícím požární riziko.“ Dále ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, najdeme, že „společné prostory nesmí být užívány v rozporu s projektovou dokumentací či technickými normami.“ V příloze č. 6 citované vyhlášky je poměrně přesně popsáno, které předměty na společné chodbě být mohou a které nikoliv. Jako nejpodstatnější omezení uvádíme, že předmět na společné chodbě „nesmí svým umístěním zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle předmětných technických norem.“ Podmínek je celá řada – vzdálenost jednotlivých věcí od sebe, průchodnost místa, materiál atd.

S ohledem na shora uvedené shrnujeme, že za splnění určitých podmínek lze osobní předměty na společnou chodbu umístit, přičemž tyto podmínky jsou stanoveny poměrně přísně a pro detailní posouzení Vám doporučujeme obrátit se na specialistu – technika požární ochrany.

A ještě připomínáme, že i pokud byste splňovali předpoklady pro umístění věci na společnou chodbu dle dotčených právních předpisů, neznamená to, že tak učinit můžete. Stále se jedná o společný prostor – tedy prostor patřící všem členům SVJ. Proto je nutné se nejprve na shromáždění (popř. s výborem) na podmínkách užívání/záboru domluvit.

Zdroj obrázku: Freepik

Související články