Povinnost hlášení počtu osob a jiných změn v bytové jednotce

autor: Mgr. Ondřej Friml
2k zobrazení

Jednou z povinností vlastníka jednotky je oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů. Výše uvedenou povinnost naleznete v § 1177 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.”). Jinými slovy to znamená, že v době co nejkratší je vlastník bytu povinen oznámit společenství vlastníků jednotek osobní údaje své a svého nájemce, počet osob v bytě a dále hlásit jakoukoliv změnu.

Do 30. 6. 2020 byla povinnost vlastníka hlásit jen takové osoby, které mají v bytě domácnost a současně v něm bydlí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. Zároveň vlastník neoznamoval své bydliště, ale svou adresu. Zde krátký exkurz – bydliště je místo, kde člověk skutečně trvale bydlí/žije, kdežto adresa evokuje spíše trvalý pobyt, tedy místo, kde je člověk evidován zejména pro veřejnoprávní účely (volby, evidence obyvatel atd.). Z pohledu soukromého práva je mnohem praktičtější znát bydliště, tedy místo, kde danou osobu skutečně dohledáme. Důvodem, proč zákonodárce změnil znění předmětného ustanovení, je zejména rozdílný účel tohoto ustanovení oproti zákonu č. 67/2013 Sb., o službách spojených s užíváním bytu (dále jen „ZoSl”). Zatímco úprava v ZoSl slouží pro účely rozúčtování a je třeba jednoznačně určit okruh osob, které se určitou část roku v bytě zdržují, smysl § 1177 obč. zák. je jiný. Posledně jmenované ustanovení neslouží pro potřeby rozúčtování služeb, ale má obecný význam – například v případě požáru v domě by SVJ mělo vědět, kolik osob se zpravidla v domě zdržuje – kolik osob tam má svou domácnost a kolik osob je potřeba evakuovat.

Jak zmíněno již výše, dalším zákonem, který upravuje povinnost ohlašovat počet osob v bytě, je ZoSl. Ten v § 12 upravuje, že příjemce služeb (vlastník bytu) oznámí poskytovateli služeb (SVJ) písemně a bez zbytečného odkladu změny počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Těmito osobami jsou dle § 2 písm. g) (i) vlastník jednotky, (ii) nájemce bytu a (iii) spolužijící osoby, u nichž lze předpokládat, že budou v bytě žít déle než 2 měsíce v jednom zúčtovacím období. Řádně a včas oznámit tyto osoby společenství je důležité pro účely rozúčtování dodávek tepla, dodávek vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, provoz a čištění komínů, odvoz komunálního odpadu atd. Je důležité upozornit, že pokud nájemce bytu nebo vlastník jednotky neoznámí změnu počtu osob, může po něm SVJ požadovat pokutu z prodlení ve výši 50,- Kč za každý započatý den nesplnění povinnosti (§ 13 odst. 2 ZoSl). Zákon dokonce umožňuje uvedenou pokutu rozhodnutím SVJ zvýšit.

Shrňme si tedy, že § 1177obč. zák. má svůj účel zejména bezpečnostně-evidenční, kdežto ZoSl spíše účetně-evidenční.

SVJ, resp. výbor nebo pověřený člen, budou nakládat s osobními údaji ostatních členů a ostatních osob dlouhodobě žijících v domě. Proto je důležité mít na paměti, že způsob a forma, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být nastavena tak, aby byla přiměřená účelu zpracování, osobní údaje musí být patřičně zabezpečeny a chráněny a po naplnění účelu je nezbytné údaje zlikvidovat. Pro bližší informace ohledně GDPR odkazuji na náš dřívější článek: Úvod do problematiky zpracování osobních údajů v rámci SVJ.

Závěrem Vás snad uklidníme, že není potřeba nahlašovat ani častější rodinné návštěvy (např. pravidelné hlídání vnoučat), jelikož tyto návštěvy budou mít zpravidla vždy povahu dočasnou. Nemohou tak u Vás mít domácnost (§ 1177 obč. zák.) a délka návštěv v souhrnu za jeden rok také zřejmě nepřesáhne 2 měsíce (ustanovení ZoSl).

Zdroj obrázku: Freepik

Související články